Bestekâr
Dellalzade
Güfte Sâhibi
Yahya Nazim Efendi
Makam
Yegah
Form
Ağır Semai
Usûl
Aksak Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1732
Reactions
2103
YouTube
link

Reputation:

Gazelin tamâmı şöyle:

Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir
Ayağıma ayağıyla benim nasîb gelir


Safâ-yı gül-şeker-i gonca-i lebiyle bana
Meges terânesi feryâd-ı andelîb gelir

Hemân işâret-i mektûb-ı yâra bakar
Gönül ki gurbete düşmüştü an-karîb gelir

Dürûğ-i maslahat-âmîzle tesellî eder
Bana o şûh-i cefâ-pîşe dil-firîb gelir

Aceb mi aks-i kadr-i yâri çekse agûşa
Hayâli çeşmime geldikçe bî-rakîb gelir

O dil ki olmaya sahrâ-neverd-i âlem-i aşk
Olursa da vatanında bana garîb gelir

Peyâm-ı sıhhat-i yâri kime suâl edeyim
Harîm-i kûyuna kim varsa nâ-şekîb gelir

Nazîm-i haste-derûna ilaç eder bulunur
Anında derd-i dilinden bilir tabîb gelir


Mefâ'ilün/ Fe'ilâtün/ Mefâ'ilün/ Fe'ilün
 
Top Bottom