Bestekâr
Nesim Sivilya (Haham)
Güfte Sâhibi
Abdülkâdir-i Gulâmî
Makam
Bestenigar
Form
Yürük Semai
Usûl
Yürük Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45095
Reactions
222

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
16
Reactions
40
Biraz bozulmakla beraber, güfte Abdülkâdir-i Gulâmî'ye aittir.


“Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım
Hâk-i der-i cânâne varıp söyle bu râzım
Uşşâka geçer söylemesin şimdiki nâzım
Vaz geldi gönül gayri onun nâzı ne lâzım

Dün gece kenara çekip ağyâre yüzünden
Sad cilve ile vermiş amân bûse gözünden
Gözü çıkası cümleye der belli sözünden
Vaz geldi gönül gayri onun nâzı ne lâzım

Küstüm ona pervâne gibi bâlimi yakmam
Şem’-i rûhuna bezm-i safâda dahi bakmam
Bin kerre niyâz eylese bir ip bile takmam
Vaz geldi gönül gayri onun nâzı ne lâzım

Meclisimize uğramasın öyle sitemkâr
Yâr oldu ona zevkini sürdü nice ağyâr
Râzı değiliz eylese de özrünü ikrâr
Vaz geldi gönül gayri onun nâzı ne lâzım

Bir pâreye indirse eğer narh-ı visâli
Bâzâr-ı muhabbette iken kıymeti kâli
Almam, el uzatmam, taleb etmem rûh-ı âli
Vaz geldi gönül gayri onun nâzı ne lâzım

Kör olası bigâneler ol yâri şaşırmış
Âşıklara cevr etmesini baştan aşırmış
Baştan ne demek belki cihan içre taşırmış
Vaz geldi gönül gayri onun nâzı ne lâzım

Bîhûde rica eylemesin âşık inanmaz
Şimden geri râm olsa Gulâmî buna kanmaz
Od-ı dilimiz micmer-i vuslatlara yanmaz
Vaz geldi gönül gayri onun nâzı ne lâzım.”

Gulâmî, Dîvân, s.61-62; Terzibaşı, a.g.e., II, 41-42.
 
Top Bottom