Bestekâr
Dellalzade
Güfte Sâhibi
Yahya Nazim Efendi
Makam
Yegah
Form
Beste
Usûl
Hafif
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1731
Reactions
2101
YouTube
link

Reputation:

Gazelin tamâmı şöyle:

Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan
Cânımın cânı habîbimden o cânânımdan


Beni ferdâya salıp şimdi kiminle salınır
Haberin var mı sabâ serv-i hırâmânımdan

Yürü ey bâd-ı seher semmesini arz eyle
O perî-şânıma ahvâl-i perîşânımdan

Nâme lâzım değil ol şûh bilir hâme gibi
Şerh-i hâl-i dilimi çâk-i girîbânımdan


Rûzgarıyla o sengîn-dile tesir eyler
Hazer etsin hazer âh-ı dil-i sûzânımdan

Müjde-i vuslatına dîde-be-râhım şeb u rûz
Mâh-rû zühre-cebîn mihr-i dırahşânımdan

Olmada hâl-i ruh-i şâhid-i endîşe Nazîm
Her düşen nokta ser-i kilk-i dür-efşânımdan

Fe'ilâtün/ Fe'ilâtün/ Fe'ilâtün/ Fe'ilün
 
Last edited:
Top Bottom