beratdiyebiri

Arşiv Görevlisi
Messages
248
Reactions
289

Reputation:

Kaydın Adı:
Ey cemâlin pertevendâz-ı semavati'l ulâ

Kayıtta Yer Alan(lar):

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Osman Fazlî Efendi

Güfte:
Ey cemâlin pertev endaz-ı semavati'l ulâ
Ey rûhun mir’ât-i vech-i enbiyâ vû evliyâ
Âlem-i mâ’nâda iken hazret-i Âdem nebî
Sen şehin nurunu halk etmiş idi ol zül-atâ
Enbiyânın hâtemi olduğuna şâhit senin
Cephe-i Pâkinde olan nurdur biri şehâ
Birisi mühr-i nübüvvet zahr-ı pâkinde senin
Defter-i Peygamberân imzasın etmiştir Hûdâ
Ümmetinden âciz ü ahkar bu Fazlî bendeni
Hem-harîm et zümre-i ebrâ ile taht-el-livâ

Kaynak:
gül mûsikîsi. youtube kanalı

Diğer Bilgiler:
Makam: Çargâh
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom