New articles

Derûnhân
Views
137
Reactions
1
Saz ve Söz Etkinlikleri - 3 Mustafa Nafiz Irmak "Sohbet, Dinleti" Konuk: Prof. Necdet Yaşar *** Özer Özel: Solist Aslıhan Eruzun Özel: Kemençe Korkutalp Bilgin: Tanbur 28 Şubat 2009 Cumartesi / Saat: 14.00 Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi Evi ********** Mustafa Nafiz Irmak'ı Andık Saz ve Söz...
Cinuçen Tanrıkorur* Abridged and translated by Dr. Savaş Ş. Barkçin** Introduction The Ottoman music is an art produced by the court and folk musicians in military, religious, classical and folk styles. It is a music that has been used in all segments of the society from the Chinese borders to...
Evvelce söylediğim gibi, Bizans musikisini –iyi-kötü bilinebildiği kadar- öğrenmek için Bizans müelliflerinden, Bizans nota yazısından, Bizans makam ve usullerinden, Bizans musiki parçalarından bahsetmeye ihtiyaç vardır. Ben Bizans musikisini öğretmek vazifesini üzerime almadığımdan...
Geniş tetebbuuma (inceleme) beni hayran bırakan bir okuyucumdan pek faideli bazı tenkitleri ve izahları muhtevi birkaç mektup aldım. Maalesef kendisi isminin neşrini istemiyor. Fakat mütalaalarından bahsetmeme izin verdiği için onları memnuniyetle buraya kaydedeceğim: I-Yaptığı...
Acemlerden, Araplardan, Yunanlılardan musiki almamış olduğumuzu şimdiye kadar yaptığımız tetkikat gösterdi. Kala kala Bizanslılar kalıyor. Sakın musikimiz Bizanslılardan alınma olmasın? Bu suale kökünden cevap verebilmek için evvela Bizans musikisinin mahiyetini görmemiz lazım...
Elde edebildiğim kitaplardan eski Yunan musikisinin aralıklarıyla makamlarına dair çıkardığım malumatı geçen dört makalede mümkün mertebe derli toplu hülasa etmeye çalıştım. Müellifler tarafından bize anlatılan eski Yunan musikisinin bu mahiyetini görünce, Türk musikisini bilen...
Sekizinci makalemde Doristi makamının pestte beşli veya tizde beşli olmak üzere iki türlü dizi ile kullanıldığına dair bazı müellifleriln sözlerini hikaye ettikten sonra şöyle demiştim. “Eski Yunan musikisinde makam dizisinin teldörtlerden yapıldığı mütamadiyen...
Pitagor’a göre eski Yunan musikisinde ancak üç tane hakiki makam bulunduğunu, bu üç makamın muhtelif perdeler üzerine nakledişinden yedi ün nasıl olduğunu ve ses merdiveninin daima yerinde sabit bırakılmasına mukabil her ün için merdivende ayrı bir sahanın tahsis edildiğini geçen makalede...
Yunanlılardan musiki alıp almadığımızı iyice anlayabilmemiz için eski Yunan musikisinin mahiyetine dair biraz malumat edinmemiz lazım geldiğini düşünerek geçen makalemde o müsikiye ait bazı ilk bilgilerden bahsetmiş ve Yunan makamlarının tetkikini bu makaleme bırakmıştım. Şimdi...
Denemelerime başlarken, Türk musikisini başka bir milletten gelme sananların ona İranlılık, Araplık, Yunanlılık, Bizanslık isnat etmeleri itibariyle dört zümreye ayrıldıklarını söylemiştim. Şimdiye kadar intişar eden altı makalede İranlılardan, yahut Araplardan bize musiki geçip...
Makalelerime lütfen alaka gösteren okuyuculardan pek iltifatlı mektuplar alıyorum. Benim yapabildiğim iş büyük bir mevzua dair mütevazi araştırmalar neticesinde edindiğim kanaatlerin derme çatma bir hulasasını kağıda geçirmekten ibaret olduğu için bu kıymetli iltifatların beni değil, sırf...
Coğrafya, ırk, din, dil, milliyet ve saire itibariyle birbirine yabancı olan birçok toplumların hep aynı musikiyi kullanmaları hadisesinden bahsederken bunun cidden merak edilecek bir mesele olduğunu söylemiştim. Fransız musiki yazıcılarından I.Henri Prunieres ile Macar bestekarı Bela Bartok'un...
Araplar tarafından Türk musikisinin bizden nasıl alındığını, adeta elleri cebimizde iken, kendi gözlerinizle gormek ister misiniz? Bakınız, size Arap musikisi hakkındaki kitaplardan aynen çıkardığım bir etek dolusu Türk malını göstereyim. Makamlardan: Nühüft-ül-etrak (Türklerin...
Yukarıda musikimizin mutlaka başka bir milletten geldiği zannında bulunanların dört zümreye göre İranlılar, ikinci zümreye göre Araplar, üçüncü zümreye göre Yunanlılar, dördüncü zümreye göre Bizanslılar olduğunu anlatmıştım. İranlılardan asla musiki almadığımızı, ilk iki...
Büyük bir Osmanlı tarihi telif etmesinden dolayı biz Türkler arasında ismi pek tanınmış olan müşterik Hammer'in anlattığına göre kendisi şark ilimlerine ait tetkikler yaparken bihassa musiki ıslahlarını anlamakta, musiki bilmediği için, zorluk çekmiş. O sırada musikiye dair yazılarıyla şöhret...
Eski İran musikisinin tamamıyla-yeni nazariyatıyle, ameliyatiyle-ortadan kaybolduğunu tasdik etmekte bütün müellifler-işleri yazmak olan kişiler- müttefiktir.O sebeble eski İran musikisine dair türlü türlü faraziyelerle -varsayımlarla- birtakım masallardan başka söylenecek lakırdı kalmıyor.Bu...
Mehmet Güntekin, Türk musikisi ile ilgili herkesin yakından tanıdığı bir isim. İcracılığının yanısıra yazarlık, dergicilik, koleksiyonculuk, televizyon programcılığı gibi vasıflarıyla tanınan Güntekin, bir süredir Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Korosu'nun müdürlük görevini de...
Uygur Müziğinin Kısa Tarihçesi Çin hanedan yıllıkları, MS. 567 yılında imparator Wudi’nin sarayına gelin olarak gelen bir Türk prensesinin maiyetinde gelmiş bulunan Sujup adlı Kusen’li (Qiuci) bir müzisyenden bahsederken gam ve 5 sesli müzik teorisini Çin’e tanıttığını ifade ederler. Tang ve...
İhsan Özgen ile Söyleşi Kıymetli hocamız İhsan Özgen, hepimizin tanıdığı, hepimizin bildiği, hepimizin duyduğu, belki kemençesiyle büyüdüğü ve belki de musikimizle uğraşan herkesin gıyaben hocası olan bir isim. Kendisiyle uzun süredir gerçekleştirmek istediğimiz sohbetimizi, senelerce kemençe...
Türk Müziğinin 20. Yüzyıldaki Üslup Gelişiminin 21. Yüzyıla Aktarımı Sorunları Ve Çözüm Önerileri II. Bölüm Geçen yazımızda genel bir müzik durumunu ve Türk müziğinin aktarımı sorunları ve çözüm önerilerini, taş plak ve gramofonun müziğimize kattığı değerleri açıklamıştık. Bu yazımızda da bir...
Top Bottom