Search results

 1. Faruk İnan

  Vocal Piece Hasretle Temam Nale Döndüm Sensiz - Dede Efendi - Irak

  Bu rubâî Şehrî (Ö: 1660) merhûma âit. Kaynak: Şehrî Dîvânı
 2. Faruk İnan

  Instrumental Saz Semaisi - İbrahim Alaryan (Arap) - Bayati

  Allah her foruma bir adet multi-language admin nasip etsin. :p 🌺 Ek: Hattâ bilingual!
 3. Faruk İnan

  Vocal Piece Ey Mahitab-ı Gül-Beden - Abdullah Ağa (Şehlevendim, Hafız, Kömürcüzade) - Zevkutarab

  Konu içeriğini düzenlediğimiz vakit başlık gözümüzden kaçmış olmalı fakat düzelttim şimdi, ricâ etsem tekrar kontrol eder misiniz hocam?
 4. Faruk İnan

  Vocal Piece İçin Dostlar Cabadan - Bimen Şen - Uşşak

  Eser: İçin dostlar cabadan Bestekâr: Bimen Şen Güfte Sâhibi: Belirsiz Makam: Uşşak Form: Kanto Usûl: Düyek Güfte: - Kaynak: İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi Diğer Bilgiler: v1 | Defterin başında "Ziya Akyiğit'ten aldım 9.10.1971notu vardır. Diğer Bilgiler: D-12/76 s.79
 5. Faruk İnan

  Vocal Piece Çektim El Ümmid-i Vasl-ı Yardan Şimden Geru - Hafız Post (Mehmed Çelebi, İmamzade) - Hüseyni

  Estağfirullah. Ricâ ederim hocam, ben de hatırlatmanız üzere aramıştım fakat bulamamıştım.
 6. Faruk İnan

  Vocal Piece Çektim El Ümmid-i Vasl-ı Yardan Şimden Geru - Hafız Post (Mehmed Çelebi, İmamzade) - Hüseyni

  Nâfiz'in bu gazele bir nazîresini buldum: Çekdim el câm-ı leb-i dildârdan şimden gerü Fâriğ oldum bâde-i ser-şârdan şimden gerü Vehmimiz ağyâr ile yār olmasaydı yârimiz Ol da oldu havfımız ne yârdan şimden gerü
 7. Faruk İnan

  Vocal Piece Düşmesin Miskin Gönüller Zülf-i Anber-bulere - Zaharya - Hicaz (Hümayun)

  Gazel Nâfiz (Ö: 1767) merhûma âit ve tamâmı şöyle: Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bûlere Başına teller takınsın düş olan gîsûlere Gâzeye hâcet mi ey meşşâta semmûr-ı siyeh Vesmeler çekme hatâ eylersin ol ebrûlere Der gören mûy-i dehânıyla dür-i dendânına Hat-keşîde hokka-i lâ'lîndir...
 8. Faruk İnan

  Vocal Piece Arz Etmediğim Yare Meğer Yare mi Kaldı - Kapûdânzâde- Rehavi

  Zahmet oldu, çok teşekkür ederim. 🌷
 9. Faruk İnan

  Vocal Piece Arz Etmediğim Yare Meğer Yare mi Kaldı - Kapûdânzâde- Rehavi

  Murselin Bey, ricâ etsem gazelin üçüncü beytini paylaşır mısınız?
 10. Faruk İnan

  Vocal Piece Çektim El Ümmid-i Vasl-ı Yardan Şimden Geru - Hafız Post (Mehmed Çelebi, İmamzade) - Hüseyni

  Bu nüsha elinizde var mıdır Mürselin Bey, yoksa ulaşabileceğimiz bir yer var mıdır?
 11. Faruk İnan

  Vocal Piece Çektim El Ümmid-i Vasl-ı Yardan Şimden Geru - Hafız Post (Mehmed Çelebi, İmamzade) - Hüseyni

  Ben de çok aramıştım, paylaştığınız için çok teşekkürler.
 12. Faruk İnan

  Vocal Piece Sanman ki Mugan Zahide Sunarlar - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Hisar

  Konuya 1 adet yeni nota eklendi. Versiyon 2 (v2) üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgili versiyon Mustafa Doğan Dikmen'in şuradaki icrâından notaya alınmıştır. Tashîhi için Levent Çelik Hocama teşekkürler.
 13. Faruk İnan

  Vocal Piece Yürük Değirmenler Gibi Dönerler - Dede Efendi - Şehnaz

  Hocam ''Örnek icrâ''lar eserin icrâına örnekler. Dileyen dilediği icrâı örnek alabilsin diye varlar, bu sebeple çoğul eki almış mâlûmunuz. Herkesin zevkınin farklı olacağı önkabûlü ile tek bir icrâ örneği yok sitemizde. Levent Hocamız ilk mesaja Münir Bey'in icrâını koyduğu için yukarıya girmek...
 14. Faruk İnan

  Vocal Piece Karar Etmez Gönül Mürgü Bu Bağın Değme Şahında - Zaharya - Isfahan

  Bugün bu gazeli tekrar kontrol ettim, burada da durum aynı. Kaynak: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
 15. Faruk İnan

  Vocal Piece Didem Yüzüne Nazır Nazır Yüzüne Didem - Yahya Nazim Efendi - Şehnaz

  Gazelin tamâmı şöyle: Dîdem ruhunu gözler gözler ruhunu didem Kıblem olalı kaşın kaşın olalı kıblem Cennet gibidir rûyin rûyin gibidir cennet Âdem doyamaz sana sana doyamaz âdem Gamzen ciğerim deldi deldi ciğerim gamzen Bilmem nic'olur hâlim hâlim nic'olur bilmem Vuslat bileli hicrin hicrin...
 16. Faruk İnan

  Vocal Piece Saki Çekemem Vaz-ı Zarifaneyi Boş Ko - Mehmet Ağa (Küçük) - Evcara

  Gazelin tamâmı şöyle: Sâkî çekemem vaz'-ı zarîfâneyi boş ko Teklîf-i tehî sagâr u peymâneyi boş ko Ey nefs-i hevâ çü reh-i seylâb-ı fenâda Mânend-i habâb ol heves-hâneyi boş ko Sen kendini gör bî-hûde-i aşk tururken Fark-ı harâm-ı Ka'be vü büt-hâneyi boş ko Çok da o perî rûy ile ünsiyete...
 17. Faruk İnan

  Vocal Piece Tâ Kim Hatın Ey Mâh-Cebînim Yüze Çıkdı - Seyyid Nuh (Diyarbekirli) - Nühüft

  Merâk ettiğim için soruyorum kıymetli hocam: Sırf şedde için değil, kelimenin elhân üzerindeki tabiatı bunu gerektiriyormuş gibi geliyor bana. ''Mâh-cebînim'' güftesini ''mâh-ı cebînim'' diye okuyoruz ya, ''hatını'' da ''hattı'' diye okumak problem olmasa gerek?
 18. Faruk İnan

  Vocal Piece Gahi Ki Eder Turrası Damanını Çide - Kara İsmail Ağa - Uşşak

  Gazel Cevrî merhûma (Ö: 1654) âit ve tamâmı şöyle: Gâhî ki eder turrası dâmânını çîde Bin dil sarılır her ham-ı küllâb-ı ümîde Bir nâfe-i pür-müş ola her katre-i eşkim Olsa heves-i zülfi ile hâke çekîde Söyletti dili gamzesi râzım işitildi Oldu iki mestâne sebeb güft ü şinîde Levh-i dile...
 19. Faruk İnan

  Vocal Piece Tecella-yı Cemalinden Habibim Nevbahar Ateş - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Bayati Araban

  Teşekkürler efendim, bu vesîleyle tamâmını ekleyelim şiirin. Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nev-bahâr âteş Gül âteş bülbül âteş sünbül âteş hâk u hâr âteş Şuâ’-yı âftâbındır yakan bi’l-cümle uşşâkı Dil âteş sîne âteş hem dü çeşm-i eşk-bâr âteş Hayâl-i şem’-i rûyinle aceb mi yansa cân ü dil...
 20. Faruk İnan

  Vocal Piece Bezm-i Meyde Mutriba Bir Nağme-i Dil-cu Kopar - Rifat Efendi (Hafız-molla) - Segah

  Gazel Fasîh Ahmed Dede (Ö: 1699) merhûma âit ve tamâmı şöyle: Bezm-i meydir mutrıbâ bir nağme-i dil-cû kopar Şevk-bahş ol meclise yir yir sadâ-yı hû kopar Âşıka serkeş olur bâlâ-kadân-ı şehr-i Rûm Merd-perver ber-zemîndir dil-beri tünd-hû kopar Cilve-sâz-ı sahn-ı meydân-ı melâhat ol biraz...
 21. Faruk İnan

  Vocal Piece Kimin Meftunu Oldun Ey Peri-Ruyim Nihan Söyle - Mehmet Ağa (Küçük) - Evcara

  Gazel Fasîh Ahmed Dede (Ö: 1699) merhûma âit ve tamâmı şöyle: Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihân söyle Nedir bâ'is sükûta söyle ey şûh-i cihân söyle Kimin âyinesinde aks-i rûyin gördün ey meh-rû Kime dil verdin ey tûtî-i-zebân sükker-dehân söyle Dil-i âşüfte-hâb-ı mihnet-i hicrânı...
 22. Faruk İnan

  Vocal Piece Tâ Kim Hatın Ey Mâh-Cebînim Yüze Çıkdı - Seyyid Nuh (Diyarbekirli) - Nühüft

  Hatâm varsa düzeltin hocam, ''Eşk'' Elif, şin ve kef ile; aşk ise ayın, şin ve kaf ile yazılıyor. Bu hâliyle ne anlam ifâde ediyor vallahi ben de bilmiyorum ama kontrol edebileceğim başkaca bir nüshâsı da yok elimde maalesef.
 23. Faruk İnan

  Vocal Piece Tâ Kim Hatın Ey Mâh-Cebînim Yüze Çıkdı - Seyyid Nuh (Diyarbekirli) - Nühüft

  Gazel Vecdî (Ö: 1661) merhûma âit ve tamâmı şöyle: Tâ kim hatın ey mâh-cebînim yüze çıktı Esrâr-ı dili zâr ü hazînim yüze çıktı Ruhsârına hat geldiğine ağlamam amma Baht-ı siyeh-i ser-be-kemînim yüze çıktı Ey gamze sakın fitne-i hattında bulunma Tiğ-i gazâb-ı hançer-i kînim yüze çıktı Eşk...
 24. Faruk İnan

  Vocal Piece Ey Kaşı-keman Tir-i Müjen Canıma Geçti - Dede Efendi - Ferahfeza

  Gazelin tamâmı şöyle: Ey kâşı kemân tîr-i müjen cânıma geçti Peykânelerin her biri bir yânıma geçti Bu kec-nigehe sabr ü tehammül nice mümkin Evvel nazarın sîne-i sûzânıma geçti Kâfir midir ol zülf-i siyeh fülfül-i hindû Bir bakmak ile dînime îmânıma geçti Bûs eyler iken la'line sarkıntılık...
 25. Faruk İnan

  Vocal Piece Hıraman Ol Çemenlerde Gel Ey Serv-i Revanım Gel

  Bu müstezâd-ı südâsiyyenin tamâmı şöyle: Hırâmân ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel Nedir bu nâz u istiğnā Gözüm yollarda kaldı gel açıl gonce-dehânım gel Gören sansın gül-i zîbâ Helâk-i hasret-i dîdârın oldum künc-i firkâtde Mürüvvet yok mudur zâlim Hayât-ı tâze ver bu haste-yi hicrâne...
 26. Faruk İnan

  Vocal Piece Hicr-i Lebinde Yarin Bir Dil Ki Oldu Na-hoş - Zekai Dede - Hicazkar

  Gazelin tamâmı şöyle: Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş Cem sunsa gönlün etmez câm-ı cihân-nümâ hoş Kadd-i bülendine ben olsam dedim hevâ-dâr Salındı dedi cânân benden yana hevâ hoş Bak müşg-i zülf-fâmın gör câm-ı la'l'i nâbın Sünbül-sitânda hoşdur sahbâ-yı dil-güşâ hoş Dilber...
 27. Faruk İnan

  Vocal Piece Kamet-i Mevzunu Kim Bir Mısra-ı Bercestedir - Mehmet Ağa (Küçük) - Evcara

  Gazelin tamâmı şöyle: Kâmet-i mevzûnu kim bir mısra'-i bercestedir Evc yâ şehnâz usûlünde miyân-ı bestedir Biz hemân olmayıcak endîşe-i hâm eyleriz Meyve-yi nârenc-i pistânı henüz nâ-restedir Baş başa vermiş de gûyâ hûn-feşânlık söyleşir Tîğ-i ebrûsu anınçün ser-behem peyvestedir Katre-yi...
 28. Faruk İnan

  Vocal Piece Ruz U Şeb Ah Eylemekten Çak-çak Oldum Yeter - Mehmet Ağa (Küçük) - Suzinak

  Benim isme gerek yok ağabey, çözünürlüğü kötü olan notanın yerine koyman yeterli.
 29. Faruk İnan

  Vocal Piece Ruz U Şeb Ah Eylemekten Çak-çak Oldum Yeter - Mehmet Ağa (Küçük) - Suzinak

  Hayır hayır, cihazdan kaynaklanmıyor ağabey. Normal Darü'l Elhan notaları daha okunaklı. Örneğini ekte gönderiyorum, aradaki farkı görebilirsin.
 30. Faruk İnan

  Vocal Piece Her Gördüğü Periye Gönül Müptela Olur - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Buselik

  Gazel Tıflî (Ö: 1660) merhûma ait ve tamâmı şöyle: Her gördüğü perîye gönül mübtelâ olur Ammâ demez ki sonra görünmez belâ olur Anmaz bizi o şûh-ı cihân âşinâ iken Yâd olmağ ile düşmeni gör âşinâ olur Pergâr-ı çarh sanma murâd üzre devr eder Her devri safha-i (?) ile dâğ-ı cefâ olur Düş sâye...
 31. Faruk İnan

  Vocal Piece Sinede Bir Lahza Aram Eyle Gel Canım Gibi - Dellalzade - Suzinak

  Gazelin tamâmı şöyle: Sînede bir lahza ârâm eyle gel cânım gibi Geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbânım gibi Perde-dâr anlardım el-hak goncayı gördüm seher Ol dahı leb-rîz-i çâk olmuş girîbânım gibi Reşk-çîn olmakda fikrim gelmedi ta'bîre ilk Vasfı ol gîsûların hâb-ı perîşânım gibi Geçmem ol...
 32. Faruk İnan

  Vocal Piece Unutturur Gamın En Kâmrânı Söyletsen - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Rahatülervah

  Evet hocam. Gazele göz atarken program arkada çalıyordu zaten. Mustafa Hoca'nın aynı programdaki harika icrâıyla güfteyi okumak ayrıca bir keyif. Bu eserlerin müstakil kayıtlarını keşke yayınlayabilsek.
 33. Faruk İnan

  Vocal Piece Unutturur Gamın En Kâmrânı Söyletsen - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Rahatülervah

  Merhûm Mehmed Adlî'ye (Ö: 1743-1744) âit gazelin tamâmı şöyle: Unutdurur gamın en kâmrânı söyletsen Zebûn-ı keşmekeş-i gam cihânı söyletsen Figân u şükûh-ı devrânı senden evvel ider Felek didükleri nâ-mihrbânı söyletsen Söz anlamakdan ider ol dahi şikâyet hep Derûnî tûtî-i şîrîn zebânı...
 34. Faruk İnan

  Vocal Piece Leyli-i Zülfün Dil-i Mecnun Olur Divanesi - Zaharya - Isfahan

  Gazel Nafîz merhûma âit ve tamâmı şöyle: Leylî-i zülfün dil-i mecnûn olur dîvânesi Mürg-i aşkın mû-be-mû zencîr-i pâdır lanesi Gonce-i sad-berg-i bağ-ı vuslat ol bârî amân Ey hezâr-ı hasretin yüz vermeyen bir danesi Oda bu sûzişle korsa (?) âteş-i hicre yanar Nâr-ı şem'-i hüsne bî-pervâ dönen...
 35. Faruk İnan

  Vocal Piece Bir Dil ki Senin Kakülüne Beste Değildir - Abdülhalim Ağa - Çavuş - Şivenüma

  Bu müstezâd, merhûm Mustafa Fennî'ye âit. Tamâmı şöyle: Bir dil ki senin kâkülüne beste değildir Bulmaz o selâmet Dîvâne denilmek ona şâyeste değildir Zincîre ne hâcet Her serv-i revânın beli etvârı güzeldir Gülşende ve lâkîn Ol tâze nihâlim gibi nev-reste değildir Allâh'a emânet Vasf-ı kad-i...
 36. Faruk İnan

  Vocal Piece Seni Hükm-i Ezel Aşub-i Devran Etmek İstermiş - İsmail Hakkı Bey (Muallim) - Nihavend

  Gazel Esrâr Dede merhûma âit ve tamâmı şöyle: Seni hükm-i ezel āşūb-ı devrān etmek istermiş Beni bahtım gibi zār u perîşān etmek istermiş Cenāb-ı sā’iḳ-i te’s̠îr-i ḥüsn ü aşk ālemde Bizi giryān edip ol şūḫu ḫandān etmek istermiş Cemāle aldanıp iẓhār-ı aşḳ etdikçe dūr oldum Meğer cānım gibi...
 37. Faruk İnan

  Vocal Piece Kani Yad-ı Lebinle Hun-i Dil-Nuş Ettiğim Demler - Ali Efendi (Tanburi) - Suzidil

  Gazelin tamâmı şöyle: Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş itdiğim demler Hezârân bülbülü nâlemle hâmûş itdiğim demler Salıp sevdâya kendim halka dûd-ı âhımla Mübârizler gibi zülfün zirih-pûş itdiğim demler Henüz hâtırdadır şevk-i izâr u gûş-vârınla Ezel bezminde mehtâb-ı binâgûş itdiğim demler...
 38. Faruk İnan

  Vocal Piece Ey Safa-yı Arızından Çeşme-i Hurşid Ab - İsak Efendi (Tanburi) - Şedaraban

  Gazelin tamâmı şöyle: Ey safâ-yı ârızundan çeşme-i hûrşîde âb Şu'le-i şem-i cemâlün nûr-bahş-ı âfitâb Gice hüsnün şevkıne encüm sürûr u sûrda Çarh âteş-bâzdur gûyâ elinde mâh-tâb Sanma şeb-nemdür düşen hecr-i rûhunda subh-dem Kubbe-i gerdûn çıkardı tâb-ı âhumla gül-âb Hasret-i câm-ı lebün...
 39. Faruk İnan

  Vocal Piece Aşufte Diliz Dam-ı Heva Meskenimizdir - Zekai Dede - Hicaz Aşiran (Rahatfeza)

  Gazel Cevrî merhûma âit ve tamâmı şöyle: Âşüfte-diliz dâm-ı hevâ meskenümüzdür Âzâde-serüz bend-i belâ me'menümüzdür Âguşte-i dürd-i hum-ı mey-hâne-i aşkız Kim secdegeh-i zühd ser-i dâmenümüzdür Ol Yûsuf güm-geşte-i vâdî-i fenâyuz Kim mâye-i cân nükhet-i pîrâhenümüzdür Hurşîd bizüm...
 40. Faruk İnan

  Vocal Piece Bahar Geldi Açıldı Gül - Belirsiz - Nikriz

  Teşekkür ederiz, gerekli değişiklik yapıldı.
 41. Faruk İnan

  Vocal Piece Gönlümü Viran Eden Adayı Dilşad Eyleme - Zekai Dede - Hicaz Aşiran (Rahatfeza)

  Gazel İsmetî merhûma âit. Tamâmı şöyle: Gönlümü vîrân idüp a'dâyi dil-şâd eyleme Ey şeh-i hüsn ü behâ dâd eyle bî-dâd eyleme Pençe-i şâhîn-i gamzenden amândır dostum Dâm-ı zülfünden meded dil mürgin âzâd eyleme Câm-ı aşkın müstehakkın gözle lutf et sâkiyâ Kâbil-i feyz olmayan yârânı irşâd...
 42. Faruk İnan

  Vocal Piece Sakıya Mest-i Müdam Eylesen Olmaz Mı Beni - Dede Efendi - Eviç Buselik

  Gazelin tamâmı şöyle: Sâkiyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni Bir nigâh ile be-kâm eylesen olmaz mı beni N'olur ey aşk n'olur çünkü esîrin oldum Bâri ol şâha gulâm eylesen olmaz mı beni Nâkışım gerçi reh-i aşkda ey pîr-i mugân Mey verip bâri tamâm eylesen olmaz mı beni Bağladın zülf-i...
 43. Faruk İnan

  Vocal Piece Karar Etmez Gönül Mürgü Bu Bağın Değme Şahında - Zaharya - Isfahan

  Dîvânı açıp bir kontrol etmek gerek hocam (en yakın zamanda yapacağım) ben yanlış sıra ile ezberlemiş olabilirim.
 44. Faruk İnan

  Vocal Piece Açıldı Bahçe-i Reng Ü Buda Yar Bahar - Faik Bey (Hacı) - Tahir Buselik

  Gazelin tamâmı şöyle: Açıldı bâğçe-i reng ü bûda bâr-ı bahâr Pür etdi gülşeni hep tuhfe-i diyârı bahâr Nihâlin ağzı köpürdü şükûfe zannetme Cihânı eyledi dîvâne cûybâr-ı bahâr Sadef değildir eder çâk zehre-i bahrı Figân-ı aşk ile ebr-i güher-nisâr-ı bahâr Esirdi cûş-ı mahabbetle ehl-i sevdâ...
 45. Faruk İnan

  Vocal Piece Diyemem Sine-i Berrakı Semenden Gibidir - Dede Efendi - Neveser

  Gazelin tamâmı şöyle: Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidür Yâsemen belki o gül-nahl-i semen-ten gibidür Zülfi sünbül deheni gonce-i ter sâkı semen Tepeden tırnağa dek her yeri gülşen gibidür Ne aceb düşmese dildârun elinden mira'ât Hüsnine meyl-i mahabbetce o da ben gibidür Reng ü bûy-ı...
 46. Faruk İnan

  Vocal Piece Diller Nice Bir Çah-ı Zenahdanına Düşsün - Sadullah Ağa (Hacı) - Bayati Araban

  Gazel, Nef'î merhûma ait. Tamâmı şöyle: Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün Sâyen gibi zülfün de ko dâmânına düşsün Çöz zülfünü bârî bu bahâneyle dil-i zâr Geh gerdenine gâh girîbânına düşsün Şâne ko ciğer pârelesin sîne değil tek Dil pâyine yüz sürmek için yanına düşsün Canbâz gibi gör...
 47. Faruk İnan

  Vocal Piece Karar Etmez Gönül Mürgü Bu Bağın Değme Şahında - Zaharya - Isfahan

  Gazelin tamâmı şöyle: Gönül bir rind-i âlem-sûz şûh-ı şeh-levend ister Ki aşk oduna yakmağa dil ü cândan sipend ister Belâ-yı bend-i zülfünden halâs et cân-ı miskîni Esîr-i mihnet-i aşkın ne bend ü ne kemend ister Karâr itmez gönül mürgi bu bağın değme şâhında Nihâl-i kadd-i dilber gibi bir...
 48. Faruk İnan

  Vocal Piece Mecliste Bu Revnak Bu Şetaret Sana Mahsus - Mehmet Efendi (Kömürcüzade) - Neveser

  Ricâ ederim, sizin çalışmalarınızın yanında esâmesi okunmaz hocam. İlhâmı da oradandır zaten, ben teşekkür ederim.
 49. Faruk İnan

  Vocal Piece Sanman ki Mugan Zahide Sunarlar - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Hisar

  Gazel Fehîm-i Kadîm'e ait ve tamâmı şöyle: Sanman ki mugân zâhide peymâne sunarlar Bir güldür o kim zümre-i rindâne sunarlar Bir gonca-lebe rûhumu teslîm iderim ben Uşşâka belî tuhfe-i cânâne sunarlar Arz itsem o şâha dil-i pür-şekvemi lâyık Bîdad-keşân ruk'ayı sultâne sunarlar Müjgânı iki...
 50. Faruk İnan

  Vocal Piece Ne Zaman Ol Gözü(Ne Dem Ol Gözleri) Mestane Gelir Hatırıma - Mehmet Ağa (Küçük) - Pesendide

  Gazelin tamâmı şöyle: Ne dem ol gözleri mestâne gelir hâtırıma İbtidâ sunduğu peymâne gelir hâtırıma Dest-i cevrinde nice yıllar o kaşı yayın Çektiğim çille-i merdâne gelir hâtırıma Bir mesel söyler o şûhı sararım fikri ile Günde yüz bin kadar efsâne gelir hâtırıma Beni sevmez deyû beyhûde...
 51. Faruk İnan

  Vocal Piece Mecliste Bu Revnak Bu Şetaret Sana Mahsus - Mehmet Efendi (Kömürcüzade) - Neveser

  Gazelin tamâmı şöyle: Meclisde bu revnâk bu şetâret sana mahsus Bu nâz u nezâket bu letâfet sana mahsus Her dilbere bir gûne edâ hoştur ammâ Da'î reviş ü yosma kıyâfet sana mahsus Elbetde mürâ'at olur üftâdeye lâkin Bu rütbe nüvâziş bu ri'âyet sana mahsus Hiç söz mü olur nutk-ı dürer-bâruna...
 52. Faruk İnan

  Vocal Piece O dil ki ne gam u endûh u ne melâl tutar - Dellalzade - Revnaknüma

  Gazelin tamâmı şöyle: O dil ki ne gam u endûh u ne melâl tutar Elinde gül gibi câm-ı şerâb-ı âl tutar Müdâm gül gibi zerrîn kadehle işret ider O derd-nûş ki destinde bir sifâl tutar Aceb mi bülbüle tercîh olursa pervâne Bu sûz ile anı kâl ehli ehl-i hâl tutar Sahife-i güli pür-nukat eylemiş...
 53. Faruk İnan

  Vocal Piece Ah Ne Güzel Kelebek Üstü Mavi Al Benek - Suphi Ezgi - Çargah (Arel-Ezgi)

  Haddime değil fakat bir teorik bilgiler silsilesini, hatalı bir temel üzerine inşa etmek en başından yanlış değil mi hocam? Ben de ''Diğer'' olarak kaydedilmesi taraftarıyım.
 54. Faruk İnan

  Vocal Piece Ey milk-i hüsnün ali emiri - Faiz Kapancı - Hicaz

  Çok teşekkürler, gerekli düzenleme yapıldı.
 55. Faruk İnan

  Vocal Piece İzarın Gül Gül Olmuş Buseden Dil Dağ-dağındır - Esad Efendi (Şeyhülislam) - Dügah

  Berat, teşekkür ederiz. Şimdi ben de teyit ettim. Gazelin tamâmı şöyle: İzārun gül gül olmuş bûseden dil dâg dāgundur Hased ol bâgbân-ı aşka kim gül-çîn-i bagundur Gönül sen andelîb-i bâğ-ı gamsın durma feryâd et Ki bûy-i dâğ-ı hayret nefha-pîrây-ı dimâgundur İyândur üft ü hîzinden ki sâkî...
 56. Faruk İnan

  Vocal Piece Bezme Gelip Duymadan El - Emin Efendi (Notacı-hacı) - Diğer

  Teşekkür ederiz, gerekli düzenlemeler yapıldı.
 57. Faruk İnan

  Vocal Piece Kasdı O Şuhun Yine Azare Mi - Dede Efendi - Nühüft

  Merhabalar. Düzelttik efendim, teşekkür ederiz.
 58. Faruk İnan

  Instrumental Peşrev (Saba Reftar) - Belirsiz - Saba

  Gerekli düzeltme yapıldı, teşekkür ederiz.
 59. Faruk İnan

  Instrumental Peşrev - Belirsiz - Hicazkar-ı Kadim

  Gerekli değişiklik yapıldı, teşekkür ederiz.
 60. Faruk İnan

  Vocal Piece Ey Nâme Sen Ol Mâh-Likâdan mı Gelirsin - Rıza Bey (Neyzen) - Çargah

  Öyleyse karara bağlanana kadar ilgili notayı konudan kaldırıyorum. Mutâbık kaldığımız noktada tekrar ekleyeceğiz elbette.
 61. Faruk İnan

  Vocal Piece Ey Nâme Sen Ol Mâh-Likâdan mı Gelirsin - Rıza Bey (Neyzen) - Çargah

  Teşekkür ederiz, konu başlığı değiştirilerek en son eklediğiniz nota, isminiz kaynak gösterilerek konuya dahil edildi.
 62. Faruk İnan

  Vocal Piece Ben Kıble Edindim Yüzün Ey Can-i Cihan - Ali Polattemir - Hisar Buselik

  Estağfirullah hocam, etiketleri Hakan Abiye bıraktım. Eser içini düzenledim ama.
 63. Faruk İnan

  Instrumental Peşrev - Belirsiz - Hicaz-Buselik

  Gerekli değişiklik yapıldı hocam, teşekkürler.
 64. Faruk İnan

  Instrumental Peşrev - Belirsiz - Şehnaz Nişaburek

  Allah'tan Eflâtun yazmıyor hocam :)
 65. Faruk İnan

  Vocal Piece Çektim El Ümmid-i Vasl-ı Yardan Şimden Geru - Hafız Post (Mehmed Çelebi, İmamzade) - Hüseyni

  Hocam şâiri hakkında hiç bilgimiz yok mu, en azından tahmin? Mükemmel bir şiir bu.
 66. Faruk İnan

  Vocal Piece Unutturur Gamın En Kâmrânı Söyletsen - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Rahatülervah

  Teşekkürler hocam, gerekli değişiklikler yapıldı. Süleymanzâde Mehmed Efendi mi bu zât?
 67. Faruk İnan

  Instrumental Son Yürük Semai - Belirsiz - Hicaz

  Teşekkürler hocam, gerekli değişiklik yapıldı; formunu değiştirdim fakat ismini böylece bıraktım.
 68. Faruk İnan

  Vocal Piece Der Yemeni Pişi Meni - Ebûbekir Ağa - Dügah

  Teşekkürler hocam, gerekli değişiklik yapıldı.
 69. Faruk İnan

  Vocal Piece Açıl Açıl Gel Efendim Cihan Bahar Olsun - Dede Efendi - Hicaz Buselik

  Keşke biz de dinlesek gece gece hocam, onlar bize hiç isâbet etmiyor nedense :confused:
 70. Faruk İnan

  Vocal Piece Sebzi Kendumi Sebzi Kendumi Dil Harab.... - Acemlerin - Nihavend-i Kebir

  Gerekli düzenleme yapıldı hocam, teşekkürler.
 71. Faruk İnan

  Vocal Piece Halat-ı Dili Benzetemem Halet-i Sihre - Zekai Dede - Sipihr

  Bu eserin terennümünde (Özellikle ''O güzel başın içün'' kısmı) bazen hatâ edip Dede'nin ''Yine neşe-i muhabbet...'' isimli yürüksemâî'ne bağlanıyorum ben :) Bu vakte kadar Dede'nin olma ihtimâlini hep düşünmüştüm doğrusu ama hoca ve talebe münâsebetini düşününce de normal geliyor bir taraftan...
 72. Faruk İnan

  Vocal Piece Diyemez Hali Bulup Halini Canane Gönül - Dede Efendi - Saba Buselik

  Tiz Nevâ bence o. Hüseynî üzeri Hicâz gibi. @Levent Çelik Hocamıza soralım.
 73. Faruk İnan

  Vocal Piece Çeşm-i Siyehin Afet-i Mekkareliğinden (Yegah kar) - Ebu-bekir Ağa - Yegah

  Konuya 2 (iki) adet yeni nota eklenmiştir. Versiyon 4 ve 5 (v4, v5) üzerinden ulaşabilirsiniz.
 74. Faruk İnan

  Vocal Piece Uyan Ey Gözlerim Gafletden Uyan - Belirsiz - Irak

  Kıymetli liberace87, ''Merhabalar, elimde bir takım belgeler var, bu eserin güftesi Sultan Murad'ındır'' yerine -tabirimi maruz görün lûtfen- sarkastik bir şekilde konuya dahil olmuşsunuz gibi. Harun Bey'e söylediklerinizi tekzip etmek size de üslûp öğretmek haddime değil ama kendisinin belgesiz...
 75. Faruk İnan

  Vocal Piece Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz - İlya - Şedaraban

  Düzeltildi hocam, teşekkürler. Bestekâra sadece ''İlya'' yazmamızda bir sakınca var mıdır?
 76. Faruk İnan

  Instrumental Peşrev - Gazi Giray Han (Tatar) - Zirefkend

  Buyrunuz. Tashîhi için epey mesâî harcayan değerli hocam @Levent Çelik'e çok teşekkür ediyorum.
Top Bottom