Search results

  1. S

    Vocal Piece Derviş Reca-yi Padişehi Neküned - Enfî Hasan Ağa - Bestenigar

    Miraciye(Nâyi Osman Dede)Segâh Bahrinde olacak,Bestenigar Segâh perdesinde kalıyor,Hüzzâm gibi karar veriyor.M'irâciyenin Nutkunda,yâni metninde makam geçkileri de yazmışlar.
Top Bottom