Search results

 1. Faruk İnan

  Vocal Piece Diller Nice Bir Çah-ı Zenahdanına Düşsün - Sadullah Ağa (Hacı) - Bayati Araban

  Gazel, Nefî merhûma ait. Tamâmı şöyle: Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün Sâyen gibi zülfün de ko dâmânına düşsün Çöz zülfünü bârî bu bahâneyle dil-i zâr Geh gerdenine gâh girîbânına düşsün Şâne ko ciğer pârelesin sîne değil tek Dil pâyına yüz sürmek için yanına düşsün Canbâz gibi gör...
 2. Faruk İnan

  Vocal Piece Karar Etmez Gönül Mürgü Bu Bağın Değme Şahında - Zaharya - Isfahan

  Gazelin tamâmı şöyle: Gönül bir rind-i âlem-sûz şûh-ı şeh-levend ister Ki aşk oduna yakmağa dil ü cândan sipend ister Belâ-yı bend-i zülfünden halâs et cân-ı miskîni Esîr-i mihnet-i aşkın ne bend ü ne kemend ister Karâr itmez gönül mürgi bu bağın değme şâhında Nihâl-i kadd-i dilber gibi bir...
 3. Faruk İnan

  Vocal Piece Mecliste Bu Revnak Bu Şetaret Sana Mahsus - Mehmet Efendi (Kömürcüzade) - Neveser

  Ricâ ederim, sizin çalışmalarınızın yanında esâmesi okunmaz hocam. İlhâmı da oradandır zaten, ben teşekkür ederim.
 4. Faruk İnan

  Vocal Piece Sanman ki Mugan Zahide Sunarlar - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Hisar

  Gazel Fehîm-i Kadîm'e ait ve tamâmı şöyle: Sanman ki mugân zâhide peymâne sunarlar Bir güldür o kim zümre-i rindâna sunarlar Bir gonca-lebe rûhumu teslîm iderim ben Uşşâka belî tuhfe-i cânâne sunarlar Arz itsem o şâha dil-i pür-şekvemi lâyık Bîdad-keşân ruk'ayı sultâna sunarlar Müjgânı iki...
 5. Faruk İnan

  Vocal Piece Ne Zaman Ol Gözü(Ne Dem Ol Gözleri) Mestane Gelir Hatırıma - Mehmet Ağa (Küçük) - Pesendide

  Gazelin tamâmı şöyle: Ne dem ol gözleri mestâne gelir hâtırıma İbtidâ sunduğu peymâne gelir hâtırıma Dest-i cevrinde nice yıllar o kaşı yayın Çektiğim çille-i merdâne gelir hâtırıma Bir mesel söyler o şûhı sararım fikri ile Günde yüz bin kadar efsâne gelir hâtırıma Beni sevmez deyû beyhûde...
 6. Faruk İnan

  Vocal Piece Mecliste Bu Revnak Bu Şetaret Sana Mahsus - Mehmet Efendi (Kömürcüzade) - Neveser

  Gazelin tamâmı şöyle: Meclisde bu revnâk bu şetâret sana mahsus Bu nâz u nezâket bu letâfet sana mahsus Her dilbere bir gûne edâ hoştur ammâ Da'î reviş ü yosma kıyâfet sana mahsus Elbetde mürâ'at olur üftâdeye lâkin Bu rütbe nüvâziş bu ri'âyet sana mahsus Hiç söz mü olur nutk-ı dürer-bâruna...
 7. Faruk İnan

  Her Gün Alaeddin Yavaşça - Gel Ey Nesîm-i Sabâ Hatt-ı Yârdan Ne Haber

  Notaları için tıklayınız
 8. Faruk İnan

  Her Gün Mustafa Doğan Dikmen - Zîver-i Sîne Edip Rûh-i Revânım Diyerek

  Notaları için tıklayınız
 9. Faruk İnan

  Vocal Piece O dil ki ne gam u endûh u ne melâl tutar - Dellalzade - Revnaknüma

  Gazelin tamâmı şöyle: O dil ki ne gam u endûh u ne melâl tutar Elinde gül gibi câm-ı şerâb-ı âl tutar Müdâm gül gibi zerrîn kadehle işret ider O derd-nûş ki destinde bir sifâl tutar Aceb mi bülbüle tercîh olursa pervâne Bu sûz ile anı kâl ehli ehl-i hâl tutar Sahife-i güli pür-nukat eylemiş...
 10. Faruk İnan

  Recording Reşit Çağın Arşivi 55- Münir Nûreddin Selçuk: Kimlerin Çeşmine Ol Sîne Acep Nûr Oldu

  Teşekkürler hocam, linki kaldırdım. Bu Muhayyer eserin notası bizde yok zannediyorum.
 11. Faruk İnan

  Vocal Piece Ah Ne Güzel Kelebek Üstü Mavi Al Benek - Suphi Ezgi - Çargah (Arel-Ezgi)

  Haddime değil fakat bir teorik bilgiler silsilesini, hatalı bir temel üzerine inşa etmek en başından yanlış değil mi hocam? Ben de ''Diğer'' olarak kaydedilmesi taraftarıyım.
 12. Faruk İnan

  Vocal Piece Ey milk-i hüsnün ali emiri - Faiz Kapancı - Hicaz

  Çok teşekkürler, gerekli düzenleme yapıldı.
 13. Faruk İnan

  Her Gün Münir Nurettin Selçuk - Gitti de Gelmeyiverdi Gözlerim Yollarda Kaldı

  Aşağıdaki kayıtta biraz daha yavaş.
 14. Faruk İnan

  Vocal Piece İzarın Gül Gül Olmuş Buseden Dil Dağ-dağındır - Esad Efendi (Şeyhülislam) - Dügah

  Berat, teşekkür ederiz. Şimdi ben de teyit ettim. Gazelin tamâmı şöyle: İzārun gül gül olmuş bûseden dil dâg dāgundur Hased ol bâgbân-ı aşka kim gül-çîn-i bagundur Gönül sen andelîb-i bâğ-ı gamsın durma feryâd et Ki bûy-i dâğ-ı hayret nefha-pîrây-ı dimâgundur İyândur üft ü hîzinden ki sâkî...
 15. Faruk İnan

  Her Gün Münir Nurettin Selçuk - Gitti de Gelmeyiverdi Gözlerim Yollarda Kaldı

  Notaları için tıklayınız
 16. Faruk İnan

  Vocal Piece Bezme Gelip Duymadan El - Emin Efendi (Notacı-hacı) - Diğer

  Teşekkür ederiz, gerekli düzenlemeler yapıldı.
 17. Faruk İnan

  Vocal Piece Kasdı O Şuhun Yine Azare Mi - Dede Efendi - Nühüft

  Merhabalar. Düzelttik efendim, teşekkür ederiz.
 18. Faruk İnan

  Her Gün Kânî Karaca - Kudûmün Rahmeti Zevk u Safâdır yâ Resûlallah

  Notaları için tıklayınız
 19. Faruk İnan

  Her Gün Alper Uzkur - Saçının Telleri Göğsünde Perîşân Yaraşır

  Notaları için tıklayınız
 20. Faruk İnan

  Her Gün Ahmed Şahin - O Gamze ki Ola Tâ Nâr-ı Ebruvân Kürdî

  Notaları için tıklayınız
 21. Faruk İnan

  Her Gün Sûzidilârâ Peşrev (III. Selim)

  Notaları için tıklayınız
 22. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Kaydımızın düzenleme işlemleri bitti. Video yapıp paylaşacağız. Katılan herkese teşekkür ederiz.
 23. Faruk İnan

  Instrumental Peşrev (Saba Reftar) - Belirsiz - Saba

  Gerekli düzeltme yapıldı, teşekkür ederiz.
 24. Faruk İnan

  Instrumental Peşrev - Belirsiz - Hicazkar-ı Kadim

  Gerekli değişiklik yapıldı, teşekkür ederiz.
 25. Faruk İnan

  Vocal Piece Ey Nâme Sen Ol Mâh-Likâdan mı Gelirsin - Rıza Bey (Neyzen) - Çargah

  Öyleyse karara bağlanana kadar ilgili notayı konudan kaldırıyorum. Mutâbık kaldığımız noktada tekrar ekleyeceğiz elbette.
 26. Faruk İnan

  Vocal Piece Ey Nâme Sen Ol Mâh-Likâdan mı Gelirsin - Rıza Bey (Neyzen) - Çargah

  Teşekkür ederiz, konu başlığı değiştirilerek en son eklediğiniz nota, isminiz kaynak gösterilerek konuya dahil edildi.
 27. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Vokal kaydımız da geldi bir kaç gün önce. Kayıt göndermesi gereken diğer üyelerimize de yazdım, meşguller zannediyorum. Cuma'ya kadar son gün olsun, o vakte kadar ulaşmazsa kayıtlar düzenlemeye geçeceğim. :)
 28. Faruk İnan

  Her Gün Alaeddin Yavaşça - Aşkınla Havalandım Bî-Lâneliğim Gel Gör

  Notaları için tıklayınız
 29. Faruk İnan

  Vocal Piece Ben Kıble Edindim Yüzün Ey Can-i Cihan - Ali Polattemir - Hisar Buselik

  Estağfirullah hocam, etiketleri Hakan Abiye bıraktım. Eser içini düzenledim ama.
 30. Faruk İnan

  Instrumental Peşrev - Belirsiz - Hicaz-Buselik

  Gerekli değişiklik yapıldı hocam, teşekkürler.
 31. Faruk İnan

  Instrumental Peşrev - Belirsiz - Şehnaz Nişaburek

  Allah'tan Eflâtun yazmıyor hocam :)
 32. Faruk İnan

  Vocal Piece Çektim El Ümmid-i Vasl-ı Yardan Şimden Geru - Hafız Post (Mehmed Çelebi, İmamzade) - Hüseyni

  Hocam şâiri hakkında hiç bilgimiz yok mu, en azından tahmin? Mükemmel bir şiir bu.
 33. Faruk İnan

  Her Gün Kânî Karaca - İlâhe'l-Âleminsin Rabb-i Âlâ

  Notası için tıklayınız
 34. Faruk İnan

  Vocal Piece Unutturur Gamın En Kâmrânı Söyletsen - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Rahatülervah

  Teşekkürler hocam, gerekli değişiklikler yapıldı. Süleymanzâde Mehmed Efendi mi bu zât?
 35. Faruk İnan

  Her Gün Kânî Karaca - Gönlümü Vîrân Eden A'dâyı Dil-Şâd Eyleme

  Notaları için tıklayınız
 36. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Teşekkürler, İçinize sinmediyse eğer tamamlanınca gönderirim, tekrar kaydedersiniz Asım Bey.
 37. Faruk İnan

  Her Gün Volkan Yılmaz - Çargâh Peşrev

  Notaları için tıklayınız
 38. Faruk İnan

  Instrumental Son Yürük Semai - Belirsiz - Hicaz

  Teşekkürler hocam, gerekli değişiklik yapıldı; formunu değiştirdim fakat ismini böylece bıraktım.
 39. Faruk İnan

  Vocal Piece Der Yemeni Pişi Meni - Ebûbekir Ağa - Dügah

  Teşekkürler hocam, gerekli değişiklik yapıldı.
 40. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Projenin nasıl devam ettiğini göstermek için ufak bir demo hazırladım, merak edenler olabilir. Sadece ufak bir reverb (yankı) var kanallarda, başka bir şey yok. Bence iyi gidiyoruz ne dersiniz? :)
 41. Faruk İnan

  Vocal Piece Açıl Açıl Gel Efendim Cihan Bahar Olsun - Dede Efendi - Hicaz Buselik

  Keşke biz de dinlesek gece gece hocam, onlar bize hiç isâbet etmiyor nedense :confused:
 42. Faruk İnan

  Vocal Piece Sebzi Kendumi Sebzi Kendumi Dil Harab.... - Acemlerin - Nihavend-i Kebir

  Gerekli düzenleme yapıldı hocam, teşekkürler.
 43. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Kenan Bey selamlar, hoşgeldiniz. Evet, kayıt süreci devam ediyor. Enstrüman kayıtlarımız tamamlandıktan sonra sizden bir kayıt ricâ edebiliriz, ilginiz için teşekkürler :)
 44. Faruk İnan

  Her Gün Nezih Uzel - Uyur İdik Uyardılar Eyvallah Hü

  Notası için tıklayınız
 45. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Ufak bir bilgilendirme: bu vakte kadar bize kaydı ulaşan üyelerimiz; @Erdem08 - Lavta @Enes Yasir İnceoğlu - Ney @Ardahan - Ney
 46. Faruk İnan

  Vocal Piece Halat-ı Dili Benzetemem Halet-i Sihre - Zekai Dede - Sipihr

  Bu eserin terennümünde (Özellikle ''O güzel başın içün'' kısmı) bazen hatâ edip Dede'nin ''Yine neşe-i muhabbet...'' isimli yürüksemâî'ne bağlanıyorum ben :) Bu vakte kadar Dede'nin olma ihtimâlini hep düşünmüştüm doğrusu ama hoca ve talebe münâsebetini düşününce de normal geliyor bir taraftan...
 47. Faruk İnan

  Vocal Piece Diyemez Hali Bulup Halini Canane Gönül - Dede Efendi - Saba Buselik

  Tiz Nevâ bence o. Hüseynî üzeri Hicâz gibi. @Levent Çelik Hocamıza soralım.
 48. Faruk İnan

  Her Gün Bekir Sıtkı Sezgin - Herkes Sana Gönlüm Gibi Bir Bende midir

  Notası için tıklayınız
 49. Faruk İnan

  Her Gün Münir Nurettin Selçuk - Yâre Açtı Tiğ-i Hicrânın Dile Ey İşvebâz

  Hocam haddimi bağışlayın ama Münir Bey de hocalarını görüp böyle deseydi sesini dinleyemiyor olacaktık. Su gibi çağlayıp toprak oldu, şu an çağlayanları toprak olana dek hâmuş mu edelim yani :) Bu sebeple ben de aynı istekte bulunuyorum :)
 50. Faruk İnan

  Her Gün Mustafa Doğan Dikmen & Harun Korkmaz - Âmed Nesîm-i Subh-Dem

  Notaları için tıklayınız
 51. Faruk İnan

  Her Gün Kânî Karaca - Re'sül Hikmeti Mehafetullah

  Notası için tıklayınız
 52. Faruk İnan

  Vocal Piece Çeşm-i Siyehin Afet-i Mekkareliğinden (Yegah kar) - Ebu-bekir Ağa - Yegah

  Konuya 2 (iki) adet yeni nota eklenmiştir. Versiyon 4 ve 5 (v4, v5) üzerinden ulaşabilirsiniz.
 53. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Merhabalar, Elimizde bir referans kayıt olsun istediğim için ve lavta buna epey uygun olduğu için kıymetli @Erdem08 Bey'den bir kayıt istemiştim. Bugün gönderdi. Biraz cızırtılar vardı kayıtta, temizlemeye çalıştım ve ben kaydı çok beğendim. Kayıt kalitesine çok takılmıyoruz en nihâyetinde...
 54. Faruk İnan

  Vocal Piece Uyan Ey Gözlerim Gafletden Uyan - Belirsiz - Irak

  Kıymetli liberace87, ''Merhabalar, elimde bir takım belgeler var, bu eserin güftesi Sultan Murad'ındır'' yerine -tabirimi maruz görün lûtfen- sarkastik bir şekilde konuya dahil olmuşsunuz gibi. Harun Bey'e söylediklerinizi tekzip etmek size de üslûp öğretmek haddime değil ama kendisinin belgesiz...
 55. Faruk İnan

  Vocal Piece Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz - İlya - Şedaraban

  Düzeltildi hocam, teşekkürler. Bestekâra sadece ''İlya'' yazmamızda bir sakınca var mıdır?
 56. Faruk İnan

  Her Gün Âsitâne - Muhayyer Tekke Semâî

  Notası için tıklayınız
 57. Faruk İnan

  Discussion News Classical Kemençe Kemençe Kuartet ve Türk Müziği Orkestrası…

  Bu neymiş böyle ya hu, can direği düşerse bütün bir Türkiye duyar. :D
 58. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Öyleyse herkes rahatça dahil olabilsin diye 4 ses yapalım. Herkes için uygun mudur?
 59. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Ud için kolay, tanbur için görece kolay ama burada önemli olan vokal. Vokalin ses aralığı 4 sese uygun değilse pek bir mânâsı yok.
 60. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Dijital transpozeden bahsediyorsunuz herhalde? Bu pek sağlıklı bir yöntem değil ne yazık ki.
 61. Faruk İnan

  Announcement Question Anket DîvânMakam Olarak Ortak Ev Kayıtları Yapmak İster misiniz?

  Erdem Bey, konudaki ilk notadan geçeceğiz, yani v1 üzerinden. @Mustafaca Bey'den geri dönüş aldığımız zaman detayları buradan konuşuruz.
 62. Faruk İnan

  Her Gün Mustafa Doğan Dikmen - Dil Nâle Eder Bülbül-i Şeydâ Revişinde

  Notaları için tıklayınız
 63. Faruk İnan

  Her Gün Kânî Karaca - Gönül Derbend-i Geysû-ü mu'anber Olmak İstermiş

  Notaları için tıklayınız
 64. Faruk İnan

  Her Gün Alaeddin Yavaşça - Tövbeler Ettim İse Cürm ü Hatâ Bir İki Üç

  Notaları için tıklayınız
 65. Faruk İnan

  Recording Eyâ Şâhenşeh-i Taht-ı Hümâyûn Zîb-i Osmânî - Acemaşîrân Ağır Semâî - Koro

  Teşekkürler Berat. Bu da 4 Mefâ'îlün, herhalde gözden kaçmış. Paylaşım için teşekkürler :)
 66. Faruk İnan

  Her Gün Levent Çelik - Düşme Ey Âşık Hayâle Yağma Yok

  Notaları için tıklayınız
Top Bottom