Bestekâr
Abdülhalim Ağa (Çavuş)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Suzidil
Form
Yürük Semai
Usûl
Yürük Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45128
Reactions
129

Reputation:

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
723
Reactions
980
Age
30

Reputation:

V2 Eserin Kânî hocamızın radyo neşriyatında okuduğu tavırdır, Sâdeddin Heper'in yazısıdır. Bunu bilgilere ekleyelim. Ayrıca vakti denk düşen bir dostumuz bu notayı "Sadeddin Heper'in yazdığı notadan nakledilmiştir" diye bir notla bilgisayarda yazarsa makbul olur.
 
Messages
42
Reactions
123

Reputation:

Eserin güftesi Şeyhülislam Esad Efendi'nin bir gazelinin ilk iki beytidir. Gazelin tamamı şöyledir:


Ne ol perî gibi bir dil-rübâ görülmüştür

Ne ana bencileyin mübtelâ görülmüştür

Olur mu safha-i rûy-i hat-âverine nazîr

Hezâr nüsha-i ibret-nümâ görülmüştür


O ebruvân gibi sanma hilâl-i sun‘unda

Selîs-i matla-ı garrâ dilâ görülmüştür

Hevâ-yı mutrib u meyden geçer mi rindân kim

Terâneler işidilmiş safâ görülmüştür

Hakîkata nazar it dûr-bîn isen zâhid

Mecâz âyînesinden riyâ görülmüştür

Kemîne-manzar-ı dehr ol ki çesm-i sûzundan

Nigâh-ı ibret ile mâsivâ görülmüştür

Safâ-yı rü’yetini Es‘ad idemem ta‘bîr

O yâr düşde dahi vâkıa görülmüştür.
 
Last edited:
Top Bottom