Bestekâr
Yahya Nazim Efendi
Güfte Sâhibi
Yahya Nazim Efendi
Makam
Beyati
Form
Beste
Usûl
Çenber (Ağır)
Kaynak
Sanat Müziği Notaları
Nota Yazarı
Levent Çelik

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45094
Reactions
236

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1834
Reactions
2823
Gazelin tamâmı şöyle:

Nale itmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam
Keşf-i esrâr eylemezdim mest-i medhûş olmasam

Zülfüne dil-beste oldum seyr idüp ruhsârını
Cezbe-i dîdârı bilmezdim sana dûş olmasam


Çâk çâk olmazdı sînem tiğ-i hecrinle müdâm
Gül gibi harf-i visâle cümleten gûş olmasam

Eylemezdi kâmetim ham-geşte devr-i rûzgâr
Hâle-veş ol mâh-tâlatle hem-âgûş olmasam

Târ-ı cismim nâle-senc itmezdi mızrâb-ı cünûn
Dem-be-dem tanbûr-veş zencîr-ber-dûş olmasam

Ağlamazdım telhî-i sahbâ-yı hecr-i yârdan
Âkıbet mest-i mey-i câm-ı ferâmûş olmasam

Tûtî-i tâbım iderdi şekker-efşânlık Nâzîm
İnkisâr-ı kalb-i mahzûn ile hâmûş olmasam

Fâ'ilâtün/ Fâ'ilâtün/ Fâ'ilâtün/ Fâ'ilün
 
Top Bottom