Bestekâr
Dellalzade
Güfte Sâhibi
Yahya Nazim Efendi
Makam
Mahur Buselik
Form
Beste
Usûl
Hafif
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45094
Reactions
236

Download all Attachments

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1834
Reactions
2823
Gazelin tamâmı şöyle:

Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultânlık budur
Kalb-i mûri taht-gâh eyle Süleymanlık budur


Zîb-i gûş et her kemâlin bir zevâli olduğun
Mihr isen de zerre ol hurşîd-i rahşânlık budur

Her dü-çeşmin ki dür-efşân eyleyip geh lâl-rîz
Hande eyle zîr-i lebden ebre giryânlık budur

Dâğ-ı reşk-i mihr-i mahşer kıl şerâr-ı âhını
Tâb u sûz-ı aşk ile yan sîne-sûzanlık budur

Zülf-i yâri eyle vakf-ı pîç ü tâb-ı ıztırâb
Dil-perîşanlık budur âşüfte-sâmânlık budur

Gerçi her bir derde vardır bir tabîb-i çâre-sâz
Nabz-gîr-i kalb-i mahzûn ol ki Lokmanlık budur


Açma mahrem zannedip her şahsa râzın ey Nazîm
Bâd-ı sarsar gelse cûşân olma ummanlık budur

Fâ'ilâtün/ Fâ'ilâtün/ Fâ'ilâtün/ Fâ'ilün
 
Top Bottom