Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45128
Reactions
138

Reputation:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1731
Reactions
2101
YouTube
link

Reputation:

Gazel Fasîh Ahmed Dede (Ö: 1699) merhûma âit ve tamâmı şöyle:

Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihân söyle
Nedir bâ'is sükûta söyle ey şûh-i cihân söyle

Kimin âyinesinde aks-i rûyin gördün ey meh-rû
Kime dil verdin ey tûtî-i-zebân sükker-dehân söyle


Dil-i âşüfte-hâb-ı mihnet-i hicrânı eğlendir
Cemin bezminde ey mînâ-yı mey bir dâstân söyle

Dilin ancak nihânî bir nigehtir gâh geh kârı
Dahi bî-çârenin cürmü nedir eyle 'ayân söyle

Fasîh evsâf-ı hüsnünde olan şi'rinden incinmiş
Sana kim dedi kim hakkında cânânın yalan söyle

Mefâ'îlün/ mefâ'îlün/ mefâ'îlün/ mefâ'îlün
 
Last edited:
Top Bottom