Bestekâr
Müsahip Ahmet Ağa
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Suzidil
Form
Beste
Usûl
Darbeyn
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45109
Reactions
189
Eser:
Hıraman ol çemenlerde gel ey serv-i revanım gel

Bestekâr:
Müsâhib Seyyid Ahmed Ağa

Güfte Sâhibi:
Sünbülzâde Vehbi Efendi

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Hırâmân ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel
Nedir bu nâz ü istiğnâ
Gözüm yollarda kaldı gel açıl gonce-dehânım gel
Gören sansun gül-i zîbâ
Helâk-i hasret-i dîdârın oldum künc-i firkatde
Mürüvvet yok mudur dilber
Hayât-ı tâze ver bu haste-i hicrâne cânım gel
İdüp vaslın ile ihyâ

Kaynak:
Harun Korkmaz

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 6388 -
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1806
Reactions
2568
Bu müstezâd-ı südâsiyyenin tamâmı şöyle:

Hırâmân ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel
Nedir bu nâz u istiğnā
Gözüm yollarda kaldı gel açıl gonce-dehânım gel
Gören sansın gül-i zîbâ

Helâk-i hasret-i dîdârın oldum künc-i firkâtde
Mürüvvet yok mudur zâlim
Hayât-ı tâze ver bu haste-yi hicrâne cânım gel
Edip vaslın ile ihyâ


Yeter şemşîr-i ebrûyu uzaktan gösterip geçmek
Benim ey çeşmi cellâdım
Derûnum çâk çâk oldu amân kesdin amânım gel
Sarıl merhem gibi cânâ

Yıkıldı gitdi cümle dünki gün gördüklerin ağyâr
Yılan gibi sokulmuşken
Bu şeb vîrânemiz tenhâdır ey genc-i nihânım gel
Safâlar eyle bî-pervâ

Ne taşlar dikdi gamzen sîne-yi uşşâka anlarsın
Ne denli çille çekmişler
Temâşa eyle Ok Meydânı'nı kâşı kemânım gel
Hedefdir tîrine dünyâ

Beşiktaş semtidir kâşânemizde rahât eylersin
Berâber sarılıp yatsak
Benim ey dâye-perver tıfl-ı nâz-ı dil-sitânım gel
Kulun olsun sana lala

Ruhun mir'âtına Vehbî bakıp bir nev gazel yazmış
Efendim pek güzel yazmış
Şeker gibi oku ey tûtî-yi şîrîn-zebânım gel
Lebin bûs eylerim ammâ

Mefâ'îlün/ mefâ'îlün/ mefâ'îlün/ mefâ'îlün
Mefâ'îlün/ mefâ'îlün
 
Last edited:
Top Bottom