Bestekâr
Dellalzade
Güfte Sâhibi
Yahya Nazim Efendi
Makam
Yegah
Form
Beste
Usûl
Zincir
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1732
Reactions
2103
YouTube
link

Reputation:

Gazelin tamâmı şöyle:

Gönül ki aşk ile pür sînede defîne bulur
O mağribî gibidir gûyiyâ hazîne bulur


O dil ki olmaya saykal-pezîr-i aşk gören
Olursa âyîne-i mihr-i âb-gîne bulur

Tavâf-ı kâbe-i aşk etmeyen derûnunda
Ne fikr-i Mekke ne endîşe-i Medîne bulur

Cemâl-i şâhid-i maksûda cilve-gâh eyler
O dil ki sînesini bî-gubâr kîne bulur

Görünce halka-i zülfünde hâlin eyledi meyl
Kebûter-i dili gör dâm içinde çîne bulur

Figâr-ı gamzesi cism-i nizâr-ı âşık iken
Nigâh eden hadeng ü ne zahm-ı sîne bulur

Gönül görüp yem-i hüsnünde mevc-i çîn-i cebîn
O ebruvânı nigûn-sâr iki sefîne bulur

Zevâlî olduğunu her kemâlin ehl-i nazar
Hatt-ı izârın o meh-talâtın kârine bulur

Gelip bulunsa nola dâvete icâbet edip
Bize görünemeden böyle ol perî ne bulur

Bisât-ı sîne bir mühre-bâzdır dil-i zâr
Aceb mi mühresini gayb ederse yine bulur

Ne ben Nazîm o şeh-i hüsne benzerin bulurum
Benim gibi ne o şeh bende-i kemîne bulur


Mefâ'ilün/ Fe'ilâtün/ Mefâ'ilün/ Fe'ilün
 
Top Bottom