Bestekâr
Ali Paşa (Basra Vâlisi)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Segah
Form
Yürük Semai
Usûl
Yürük Semai
Kaynak
İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi, Sanat Müziği Notaları, Faruk İnan

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45153
Reactions
31

Reputation:

Eser:
Etti o güzel ahde (ahd-ı) vefa müjdeler olsun

Bestekâr:
Ali Paşa (Basra Valisi)
Not: Yıllardır EbuBekir Ağa'ya atf edilen bu eser esâsen Ali Paşa'ya aittir. Kaynak için lûtfen konunun ilk mesajını okuyunuz.

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:
Y.S.

Usûl:

Güfte:
Etdi o güzel ahde vefâ müjdeler olsun
Ey âşık-ı şûrîde sana müjdeler olsun
Va’d eyledi bir gîce nihânî gelecekdir
Ben kuluna ey mâh-likaa müjdeler olsun

Örnek:

Kaynak:
Harun Korkmaz

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 3965 -
ISAM, Cüneyd Kosal Türk Mûsıkîsi Arşivi: D-52/53
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1344
Reactions
928
YouTube
link

Reputation:

*Aşağıdaki yazı Harun Korkmaz'ın YouTube videosu altındaki açıklama bölümünden aynen kopyalanmıştır.

Elimizdeki notaların tamamında Ebûbekir Ağa’ya âit olarak gösterilen bu eser, 17. yüzyılın önde gelen bestekârlarından Basra Vâlîsi Ali Paşa’nın eseridir. 19. yüzyıl başlarına kadar çoğu mecmûada bu eserin bestekârı Ali Paşa olarak gösterilmiş, hattâ 20. yüzyıl başlarında tertib edildiği anlaşılan bir fasıl cöngünde dahi eserin bestekârı “Ali Paşa” olarak yazılmıştır. 18. yüzyıl kaynakları arasında sâdece 1751/1752 târihli bir mecmûada bestekârı “Bekir Ağa” olarak yazılmış, bu bilgi kimi mecmûalarda yinelenmeye devam etmiş, nihayet nota döneminde eserin bestekârı Bekir Ağa olarak benimsenmiştir. Ancak târihî kaynakların çoğu bu eseri Ali Paşa’ya kaydetmiştir. Bugün de notalarda bu şekilde yazılması daha doğrudur. Eseri Ali Paşa’ya âit olarak gösteren bazı mecmûalar için bkz.: Rızâ, Fasıl Mecmûası, tertibi: 1795/1796, İÜK TY 5634; Fasıl Mecmûası, tertibi: 19. yüzyılın başları, Millet Kütüphanesi, AEMNZ 732; Fasıl Mecmûası, tertibi: 19. yüzyılın başları, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 5929, 131a. Basra Vâlisi Ali Paşa Doğum ve ölüm tarihleri mâlûm değildir. Kimi mecmularda isminin “maktûl” sıfatı ile birlikte kaydedilmesi, idam edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Kaynaklarda “Efrâsiyaboğlu Ali Paşa” olarak geçen ve 1652’de vefat ettiği kaydedilen Basra Vâlîsi Ali Paşa bu zât olabilir. Sultan IV. Mehmed devrinin (1648-1687) ilk yıllarının önde gelen bestekârlarından olduğunu Atrabü’l-Âsâr’dan öğrenmekteyiz. Esad Efendi onun güzel bir sesi olduğunu ve mûsikî ilminin kaidelerine uygun on kadar eserinin bulunduğunu söylemektedir. Günümüze ulaşabilmiş yegâne eseri, son iki asırdır yanlış olarak Ebûbekir Ağa adına kaydedilen “Etdi o güzel ahde vefâ müjdeler olsun” mısraı ile başlayan meşhur Segâh Yürük Semâîsi’dir.

Kaynak: Harun Korkmaz
 

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1344
Reactions
928
YouTube
link

Reputation:

Örnek icrâ olarak konuya Harun Korkmaz Beyefendi'nin icrâı eklendi çünkü videoda akan yazıdaki bilgiler şüphesiz çok faydalı olacaktır.
 
Top Bottom