Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45157
Reactions
17

Reputation:

Eser:
Etti o güzel ahde (ahd-ı) vefa müjdeler olsun

Bestekâr:
Ali Paşa (Basra Valisi)
Not: Yıllardır Ebu-Bekir Ağa'ya atf edilen bu eser esâsen Ali Paşa'ya aittir. Kaynak için lûtfen konunun ilk mesajını okuyunuz.

Güfte Sâhibi:

Makam:

Form:
Y.S.

Usûl:

Güfte:
Etdi o güzel ahde vefâ müjdeler olsun
Ey âşık-ı şûrîde sana müjdeler olsun
Va’d eyledi bir gîce nihânî gelecekdir
Ben kuluna ey mâh-ı likaa müjdeler olsun

Örnek:

Kaynak:
Harun Korkmaz

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 3965 -
ISAM, Cüneyd Kosal Türk Mûsıkîsi Arşivi: D-52/53
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Faruk İnan

Moderator
Staff member
DivanMakam Notisti
Messages
1095
Reactions
498
YouTube
link

Reputation:

*Aşağıdaki yazı Harun Korkmaz'ın YouTube videosu altındaki açıklama bölümünden aynen kopyalanmıştır.

Elimizdeki notaların tamamında Ebûbekir Ağa’ya âit olarak gösterilen bu eser, 17. yüzyılın önde gelen bestekârlarından Basra Vâlîsi Ali Paşa’nın eseridir. 19. yüzyıl başlarına kadar çoğu mecmûada bu eserin bestekârı Ali Paşa olarak gösterilmiş, hattâ 20. yüzyıl başlarında tertib edildiği anlaşılan bir fasıl cöngünde dahi eserin bestekârı “Ali Paşa” olarak yazılmıştır. 18. yüzyıl kaynakları arasında sâdece 1751/1752 târihli bir mecmûada bestekârı “Bekir Ağa” olarak yazılmış, bu bilgi kimi mecmûalarda yinelenmeye devam etmiş, nihayet nota döneminde eserin bestekârı Bekir Ağa olarak benimsenmiştir. Ancak târihî kaynakların çoğu bu eseri Ali Paşa’ya kaydetmiştir. Bugün de notalarda bu şekilde yazılması daha doğrudur. Eseri Ali Paşa’ya âit olarak gösteren bazı mecmûalar için bkz.: Rızâ, Fasıl Mecmûası, tertibi: 1795/1796, İÜK TY 5634; Fasıl Mecmûası, tertibi: 19. yüzyılın başları, Millet Kütüphanesi, AEMNZ 732; Fasıl Mecmûası, tertibi: 19. yüzyılın başları, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 5929, 131a. Basra Vâlisi Ali Paşa Doğum ve ölüm tarihleri mâlûm değildir. Kimi mecmularda isminin “maktûl” sıfatı ile birlikte kaydedilmesi, idam edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Kaynaklarda “Efrâsiyaboğlu Ali Paşa” olarak geçen ve 1652’de vefat ettiği kaydedilen Basra Vâlîsi Ali Paşa bu zât olabilir. Sultan IV. Mehmed devrinin (1648-1687) ilk yıllarının önde gelen bestekârlarından olduğunu Atrabü’l-Âsâr’dan öğrenmekteyiz. Esad Efendi onun güzel bir sesi olduğunu ve mûsikî ilminin kaidelerine uygun on kadar eserinin bulunduğunu söylemektedir. Günümüze ulaşabilmiş yegâne eseri, son iki asırdır yanlış olarak Ebûbekir Ağa adına kaydedilen “Etdi o güzel ahde vefâ müjdeler olsun” mısraı ile başlayan meşhur Segâh Yürük Semâîsi’dir.

Kaynak: Harun Korkmaz
 
Top Bottom