Messages
2068
Reactions
3111
Gazelin tamâmı şöyledir:

Değil câm-ı mey açıldı gül-i bâğ-ı tarab şimdi
N'ola gelsen açılsak biz dahi ey gonca-leb şimdi


İzârında değil hat mevsim-i nevrûz-ı hûbîdir
Berâberdir terâzû-yı nazarda rûz u şeb şimdi

Sakınsın her giyâhı neşter-i âzâr olur sonra
Çemen-pîrâ-yı bâğ-ı vuslatın kimdir aceb şimdi

Humâr-ı derdî-i hecrinden ağlardım senin evvel
Şarâb-ı vuslatındır giryeme cânâ sebep şimdi

Seni hercâyî bir âfet kopar derlerdi tıfl iken
Benim âşûb-i devrânım o sözler çıktı hep şimdi


Gül-i hâtır-güşâ-yı âşık olmuşken hezâr-ahsent
Dahi neşküftesin ey gonca-i bağ-ı edep şimdi

Nazîmâ azm-i maksûd eyle durma pây-ı himmetle
Ki âçıldı reh-i âmed-şüd-i semt-i taleb şimdi

Mefâ'îlün/ Mefâ'îlün/ Mefâ'îlün/ Mefâ'îlün


Yine ''şimdi'' redifli ve aynı vezinde yazılmış müteâkip gazeli de paylaşmak istedim:

Dil-i şeydâ firâk-ı yâr ile rencîdedir şimdi
Gülünden ayrı düşmüş bülbül-i şûrîdedir şimdi

Tenim âzâde-i zahm olmamışken dağ-ı hasretle
Temâşâ-yı cemâl-i yâra dîde dîdedir şimdi

Olup ser-der-hevâ-yı kâmeti bir serv-i bâlânın
Çekilmiş gayrden hemvâre dâmen-çîdedir şimdi

Gam u şâdî ile giryân u handân idi dil evvel
Ne nâ-şâdî-i gamında ne gam şâdîdedir şimdi

Sorarlarsa Nâzîm-i zârı yârân yâr derdinden
Gözü yaşın siler yok bir acep vâdîdedir şimdi
 
Last edited:
Messages
135
Reactions
427
Bu gazelin çok güzel ve zevkli başka nazirelerine de rastlamıştım. Bu gazellerin sadece matla' beyitlerini tarih sırasıyla aşağıya ekliyorum. Benim tesadüf etmediğim başka nazireler de muhtemelen vardır.
 

Download all Attachments

  • 111 KB Views: 16
Last edited:
Top Bottom