Bestekâr
Dellalzade
Güfte Sâhibi
Yahya Nazim Efendi
Makam
Muhayyer Buselik
Form
Beste
Usûl
Zincir
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45086
Reactions
306
Last edited by a moderator:
Messages
127
Reactions
395
Mürselin Ağabey bu güfte kimin acaba? Mâlûmunuz mu?
Dellâlzâde Hacı İsmâil Efendi'nin çok sayıda eserinin güftesi büyük bestekâr ve şâir Yahyâ Nazîm'indir. Bu da onlardan biri. Sanıyorum Dellâlzâde bestekâr olarak da Nazîm'i beğenmiş ve ondan etkilenmiş. Dellâlzâde'nin bu bestesinde de Nazîm'in şâheser Muhayyer bestesinin te'siri olduğunu düşünüyorum
 
Messages
2027
Reactions
3050
Gazel, kıymetli Mürselin Ağabeyin de belirttiği üzere Yahyâ Nâzîm'in.

Tamâmı şöyle:

Çekme zahm-ı dil için merheme zahmet cânâ
Benim ölmek yoluna cânıma minnet cânâ


Serverâ zârın idelden beni Mecnûn sanma
Lâne-sâz olmada murgân-ı muhabbet cânâ

Çarh-ı zâlim beni dûr etti ser-i kûyundan
Dil-i dîvâne yine sana emânet cânâ

Gülşen-i kûyuna bî-gâne ola bülbül-i dil
Sen de âyâ bu mudur bûy-ı hakîkât cânâ


N'ola derdinle senin mahv-ı vücûd etse Nazîm
Dağlar eylemeye cevrine tâkât cânâ

fe'ilâtün/ fe'ilâtün/ fe'ilâtün/ fe'ilün
 
Top Bottom