Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45095
Reactions
222

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1243
Reactions
2137
Bu Beste'nin "Bir rahat için yâre... diye başlayan şekli de var diye hatırlıyorum. ?
İkincisi; Beste İsmail Dede'ye mi yoksa Nâilizade'ye mi ait?
 
Messages
16
Reactions
40
Güfte Nâbî'ye âit olabilir mi?

Bir devlet içün çarhe temennâdan usanduk,
Bir vasl içün agyâra müdârâdan usanduk.

Hicrân çekerek zevk-i mülâkâtı unutduk,
Mahmûr olarak lezzet-i sahbâdan usanduk.

Düşdük katı çok heves-i vuslata ammâ,
Ol dâ’iye-i dağdağa-fermâdan usanduk.

Dil gamla dahı dest ü girîbândan usanmaz,
Bir yâr içün agyâr ile gavgâdan usanduk.

Nâbî ile ol âfetün ahvâlini nakl it,
Efsâne-i Mecnûn ile Leylâ’dan usanduk.


Nâbî Divânı / Ali Fuat Bilkan, İstanbul 1997/ Sayfa 756
 
Last edited:
Messages
26
Reactions
24
Bu eserin Şehnaz şarkı olarak Cinuçen Tanrıkorur bestesi var söz Bağdad-i Ruhi olarak belirtilmiş, Ayrıca Şehnazbuselik beste eser bestesi ise İsmail Dede Efendi olarak belirtilmiş ama güfte yazarı belirtilmemiş.
 
Last edited:
Top Bottom